เงินเยียวย า 3,000 บาท ผู้รับเงินอุดหนุนบุตร-บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง ได้เงินวันไหน?

เงินเยียวย า 3,000 บาท ผู้รับเงินอุดหนุนบุตร-บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง ได้เงินวันไหน?

ชัดเจนแล้วสำหรับมาตรการมาตรการจ่าย “เงินเยียวย า” ช่วยเหลือเพิ่มเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 “กลุ่มเปราะบาง” ประกอบด้วย เด็กแรกเกิ ดจนถึงอายุ 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ รวมถึงกลุ่ม “ผู้ถือบัตรสวัสดิการ” หรือ บัตรคนจน ที่จะได้รับเงินเยียวย า 3,000 บาท แบ่งเป็น 1,000 บาท 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

หลังจากก่อนหน้านี้เกิ ดประเด็นคำถามว่า การแจกเงินช่วยเหลือจะได้รับเมื่อใด เดือนมิถุนายน 2563 หรือเดือนกรกฎาคม 2563 กันแน่

ล่าสุด ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผ่าน สาย พม.1300 ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า การจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มอุดหนุนเด็กแรกเกิ ด-6 ปี รวมถึงผู้พิการ และผู้สูงอายุนั้น จะจ่ายรวดเดียวทุกกลุ่ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวน 3,000 บาท

ซึ่งหมายความว่า การจ่ายเงินนั้นจะจ่ายให้กับเดือนกรกฎาคม 1,000 บาท และจ่ายย้อนหลังให้ 2 เดือน คือ พฤษภาคม และมิถุนายน อีก 2,000 บาท รวมแล้วในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินทั้งหมด 3,000 บาท

Loading...

ย้ำกันอีกครั้ง ว่า การจ่ายเงินจะยึดตามข้อมูลที่อัพเดทภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด แต่ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินจากทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวย าของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยียวย าตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวย าตามมาตรการนี้

สรุปชัด เงินเยียวย า 3,000 บาท กลุ่มผู้รับเงินอุดหนุนบุตร กลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรคนจน รับแน่ พร้อมกันทุกกลุ่ม 20 ก.ค.นี้

Loading...